CCD-701

กล้อง

กล้องเป็นได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในตัว

CCD-701

กล้องเป็นได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในตัว

มุมมองกล้อง 170 องศา

มีเส้นบอกระยะแสดงระยะถอย

กล้องระบบ PAL

มีอินฟราเรดส่องสว่างในที่มืด

ป้องกันน้ำและฝุ่น ด้วยมาตรฐาน IP68

Related Products