CATEGORY: กล้องติดรถยนต์


กล้องมองหลังติดรถยนต์ CA-TY01

กล้องมองหลัง เฉพาะรุ่น Toyota มุมมองกว้าง 170 องศา มีเส้นบอกระยะแสดงระยะถอย กันน้ำ 100%

กล้องมองหลังติดรถยนต์ CA-HD89

กล้องเป็นได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในตัว มุมมองกล้อง 170 องศา กันน้ำ 100%

เครื่องบันทึกกล้องหน้าหลังติดรถยนต์ CA-CB4

เครื่องบันทึกกล้อง ชนิด 2 พอร์ต ( กล้องหน้า และกล้องหลัง ) มีระบบ G-Sensor วัดแรงกระแทก

กล้องมองหลังติดรถยนต์ CA-135D-FP

กล้องมองหน้าติดรถยนต์ชนิด CCD มุมมองกล้อง 170 องศา มีอินฟราเรดส่องสว่างในที่มืด กันน้ำ 100%

กล้องมองหน้าและกล้องหลัง CA-3P90

กล้องเป็นได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในตัว มุมมองกล้อง 180 องศา กันน้ำ 100%

กล้องมองหลังติดรถยนต์ C-120

กล้องมองหลังติดรถยนต์ มีอินฟราเรดส่องสว่างในที่มืด ระบบปรับภาพ Digital/Auto กันน้ำ 100%

Showing 3-3 of 24 results